jueves, 8 de marzo de 2018

RTW ALEXANDER resources

FURS
Sarmatia

GOLD
Susiana
Gedrosia

GRAIN
Illyria
Paphlagonia

INCENSE
Armenia
Gedrosia

IRON
Illyria
Massagetae

LEAD
Macedon

MARBLE
Babylonia
Lybia

OLIVE OIL
Thrace

SILK
Cappadocia
India

SILVER
Bactria

SLAVES
Illyria
Scythia
Sarmatia
Dahae
Massagetae
Thrace
Macedon
Sogdiana
Bactria
Paphlagonia
Armenia
Cappadocia
Greece
Lydia
Phrygia
Parthia
Media
India
Syria
Assyria
Parapamisadale
Aria
Arabia
Drangiana
Arachosia
Babylonia
Susiana
Lybia
Egypt
Gedrosia
Persis
Carmania

TEXTILES
Dahae
Phrygia

TIMBER
Scythia
Sarmatia

TIN
Sarmatia
Arabia
Drangiana

WILD ANIMALS
Scythia
Lydia
Arachosia

WINE
Dahae
Phrygia
Egypt

No hay comentarios:

Publicar un comentario